ข้อกำหนดการให้บริการ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ ในทุกๆ บทความ เป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงของผู้เขียน ซึ่งบทความทั้งหมด เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของทางเว็บไซต์และผู้เขียนเท่านั้น
ทางเว็บไซต์จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานการเขียนทุุกบทความ

หากบุคคลใด คัดลอก เลียนแบบ ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ทางเว็บไซต์อนุญาตให้เผยแพร่บทความบน Facebook Twitter และ Google+ ได้ แต่ต้องมีลิงค์เชื่อมโยงกลับมาที่เว็บไซต์นี้ หรือใช้วิธีการแชร์

ทางเว็บไซต์อนุญาติให้เผยแพร่บทความลงบนเว็บไซต์อื่นได้ โดยต้องระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เว็บไซต์นี้

ทางเว็บไซต์สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ทางเว็บไซต์เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น